Teksti: Satu Lampinen

Koululaitos ja opiskelu Tampereella 1940-1960 luvuilla

Toisen maailmansodan aikana Tampereen kansakoulujen oppilasmäärä nousi, kun kaupunkiin ja sen ympäristöön sijoitettiin sodan jaloista mm. Karjalasta evakuoitu siirtoväki. Myös sotien jälkeen kaupungin oppivelvollisuusikäisten lasten määrä kasvoi – ensin alueliitosten seurauksena, sitten suurten ikäluokkien saavuttaessa kouluiän. Opetustilojen ahtaus ja suoranainen puute haittasivat opetusta. Kaupungin oli tartuttava ripeästi asiaan, ja niinpä etenkin 1950-luvulla useita vahoja koulutaloja laajennettiin ja uusiakin rakennettiin. Kun samaan aikaan perustettiin kymmeniä uusia opettajan virkoja ja muodostettiin uusia luokkia, ei tilanahtauteen tullut helpotusta. Luokkatilojen puutteen vuoksi oli turvauduttava vuorokouluun.

Tytöt katselevat uusia koulukirjojaan Johanneksen koulun pihalla 1950-luvulla. Kuva:Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Myös oppikoulujen oppilasmäärät olivat 1940-luvun alkupuolella nousseet siirtoväen vuoksi, mutta pysyivät lähes vakioina vuosikymmenen loppulle. 1940-luvun lopulla oppikoulu alkoi kuitenkin houkutella yhä useampia kaupunkilaisia ja ympäristökuntalaisia. Kun lähes kaikissa kaupungin oppikouluissa oli enemmän luokkia kuin luokkahuoneita, eikä kaupungilta kuulunut apua, ratkaistiin suurin tilapula Tampereellakin perustamalla yksityisiä oppikouluja. Vuorokoulu oli myös tässä tapauksessa opetuksen ainoa pelastus, sillä useimmat uusista oppikouluista aloittivat toimintansa kansakoulujen tiloissa. Omat koulurakennukset valmistuivat myöhemmin.

Kuten koko maassa, kiinnitettin myös Tampereella ammatilliseen koulutukseen erityistä huomiota. Tampereen kaupungin omistama ammattioppilaitos valmistui Pyynikille jo vuonna 1940, ja vaikka kaikkia tiloja ei saatukaan koulun omaan käyttöön, oli opetustiloja reilusti kasvavasta oppilasmäärästä huolimatta. Kaupungissa oli useita muitakin ammattiin valmistavia ja yleissivistäviä kouluja ja uusia perustettiin. Suosittuja olivat mm. vuonna 1955 toimintansa aloittanut lastentarhaseminaari, vuonna 1956 perustettu sairaanhoitokoulu tai vaikkapa Tampereen talouskoulu.

Näkymä Pyynikin harjulta uuden ammattioppilaitoksen suuntaan. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Erityisesti Teknillinen oppilaitos kärsi sodan aikana opiskelijapulasta. Heti sodan jälkeen oppilaitokseen oli pyrkijöitä kuitenkin niin paljon, että voitiin puhua varsinaisesta hakijatulvasta, ja vajaus teknikoiden ja insinöörien koulutuksessa saatiin korjattua. Teknillisen opilaitoksesta valmistuvien koulutus tähtäsi lähinnä käytännön työtehtäviin erotuksena teknillisen korkeakoulun opetuksesta, jonka tavoitteena oli kouluttaa oppilaitaan teollisuuden korkeimpiin hallintotehtäviin.

Kauppaoppilaitos puolestaan jatkoi vuonna 1890 perustetun kauppakoulun perinnettä Satakunnankadun ja Pellavatehtaankadun kulmassa. Paitsi että oppilasmäärä kasvoi tässäkin opinahjossa, tuli keskikoulukurssiin perustuvasta opistolinjasta yhä suositumpi. Opistolinjan opiskelijoita oli vuonna 1955 jo lähes yhtä paljon kuin vuosikymmentä aiemmin huomattavasti suositummalla kansakoulukurssiin perustuvalla kauppakoululinjalla.

Tampere oli leimallisesti teollisuuskaupunki. Vuonna 1950 vain 12,1% kaupungin 15 vuotta täyttäneistä oli suorittanut keskikoulun, kun vastaava luku maan kaikissa kaupungeissa oli keskimäärin 17,3%. Kenties osittain tästä teollisuus ja työläistaustasta johtuen Tampereella ensimmäinen korkeakoulu, Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, avasi ovensa vasta vuoden 1960 syksyllä. Korkeakoulun saaminen Tampereelle oli vaatinut ponnistuksia, mutta se toi mukanaan myös “ylimääräistä” hyvää. Mm. nykyinen tiederahasto ja tieteellinen kirjasto perustettiin tuolloin.

Lähteet:
Rasila Viljo, Tampereen historia IV.
Rytkölä Marianne, Tampereen Kauppaoppilaitos.
Talvitie Arvi, Tampereen Teknillinen oppilaitos 1886-1961.
Telemäki Matti, Tampereen kansakoulujen historia 1872-1976.